Algemene Verkoopvoorwaarden

 1. DEFINITIES 1.1. In deze Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, behoudens voor zover daaraan in de Overeenkomst uitdrukkelijk een andere betekenis wordt toegekend. Indien in de definities aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudvorm begrepen en vice versa. Derde: eenieder die geen partij is bij een Overeenkomst; Overeenkomst: iedere Overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn verklaard; Opdrachtnemer: VOF Channel Orange Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met VOF Channel Orange Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk; Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Schriftelijk: verzending per brief of e-mail; Tarief: de vergoeding van de door Opdrachtnemer te leveren diensten en/of producten zoals overeengekomen in de Overeenkomst; Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van Opdrachtnemer;
 2. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle andere rechtsverhoudingen tussen Partijen, ongeacht de grondslag daarvan en treedt in de plaats van alle andere en/of eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken tussen de Partijen inzake het onderwerp ervan. 2.2. De toepassing van algemene voorwaarden (onder welke benaming dan ook) van Opdrachtgever of Derden op de Overeenkomst wordt uitgesloten. 2.3. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid tussen bepalingen in de Overeenkomst en deze Voorwaarden, prevaleert de Overeenkomst. 2.4. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden. Partijen zullen over bepalingen die hun rechtsgeldigheid op één van de hiervoor vermelde gronden hebben verloren overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen waarbij de strekking van de Overeenkomst en/of de Voorwaarden zoveel mogelijk behouden blijft. 2.5. Bepalingen in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden die naar haar aard ten doel hebben ook na afloop van de Overeenkomst te gelden, blijven ook na afloop van de Overeenkomst geldig.
 3. PRIJZEN EN TARIEVEN 3.1. Door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte Tarieven zijn weergegeven in euro en exclusief omzetbelasting, andere door de overheid opgelegde heffingen en/of andere aan Derden verschuldigde bedragen. 3.2. Offertes, aanbiedingen en Tarieven van Opdrachtnemer kunnen door Opdrachtnemer worden herroepen of gewijzigd. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld komt ieder aanbod en/of offerte van Opdrachtnemer te vervallen indien het niet binnen dertig dagen is aanvaard.
 4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 4.1. Indien Opdrachtnemer een aanbod heeft gedaan, komt de Overeenkomst tot stand door aanvaarding van dat aanbod door Opdrachtgever of door (gedeeltelijke) uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer. Bestellingen of acceptatie van offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk gedaan en kunnen niet zonder Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden ingetrokken of gewijzigd. 4.2. Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geen aanbod heeft gedaan, komt de Overeenkomst tot stand door Schriftelijke aanvaarding van de aanvraag van Opdrachtgever en/of uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer. 4.3. Uitsluitend het aanbod van Opdrachtnemer, Schriftelijke aanvaarding van een aanvraag door Opdrachtnemer respectievelijke de factuur van Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst, wordt geacht de inhoud van de Overeenkomst correct weer te geven.
 5. FACTURERING EN BETALING 5.1. Opdrachtnemer zal een factuur zenden voor 100% van de overeengekomen prijs. 5.2. Vorderingen van Opdrachtnemer dienen, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te zijn betaald. Betaling zal plaatsvinden zonder korting, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. 5.3. Opdrachtnemer kan de Overeenkomst in fasen uitvoeren en factureren. 5.4. Het aantal uren zoals door partijen overeengekomen wordt aan Opdrachtgever doorbelast, ongeacht of deze uren daadwerkelijk gewerkt kan worden. 5.5. Indien de tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever bestaat uit niet (tijdige) betaling van een aan Opdrachtnemer verschuldigd bedrag door Opdrachtgever, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd wegens de door Opdrachtnemer gemaakte kosten van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 500,- exclusief btw, zonder dat het recht van Opdrachtnemer op volledige vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte kosten komt te vervallen. 5.6. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te verrekenen met elke vordering die Opdrachtnemer al dan niet opeisbaar, voorwaardelijk of onder tijdsbepaling, op Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen. Verrekening door Opdrachtgever is uitgesloten. 5.7. Indien Opdrachtnemer uitstel van betaling toestaat, geschiedt dit Schriftelijk en onder voorbehoud van al haar rechten.
 6. UITVOERING VAN OVEREENKOMST 6.1. De Overeenkomst behelst een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer verplicht zich de Overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren. Opdrachtnemer garandeert geen resultaat. 6.2. Het staat vrij om haar werkzaamheden naar eigen inzicht te (laten) verrichten, mits de uitvoering daarvan met nauwgezetheid en in goed overleg met Opdrachtgever geschiedt en in overeenstemming is met de verwachtingen die daaraan in redelijkheid mogen worden gesteld. 6.3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van De Overeenkomst en de kwaliteit daarvan, en dus voor de uitvoering van De Overeenkomst. 6.4. Toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 6.5. Indien Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar en kan Opdrachtnemer de nakoming van al haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op terugbetaling of vergoeding van kosten.
 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER 7.1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat a) alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt; b) door Opdrachtgever verstrekt hulpmiddelen, zodanig in te richten en te onderhouden als redelijkerwijs nodig is te voorkomen dat Opdrachtnemer en door hem ingezette personen in de uitoefening van hun werkzaamheden schade lijden.
 8. LEVERTERMIJNEN 8.1. Een overeengekomen uitvoeringstermijn is niet fataal. Bij niet tijdige uitvoering kan de Overeenkomst door Opdrachtgever niet direct worden ontbonden of vernietigd, maar zal Opdrachtgever Opdrachtnemer eerst Schriftelijk in gebreke te stellen met in achtneming van een termijn van 28 dagen. Het staat Opdrachtnemer vrij in deze periode alsnog te leveren zonder dat Opdrachtnemer gehouden is tot schadevergoeding. 8.2. Een uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. 8.3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase heeft goedgekeurd.
 9. INTELLECTUELE EIGENDOM 9.1. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is bepaald, berusten de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de dienstverlening door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever zodra de levering betaald is. Vermeldingen van Intellectuele eigendomsrechten zullen door Opdrachtgever niet worden gewijzigd of verwijderd. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer - voor zover zulks tot zijn mogelijkheden behoort - het recht om de Intellectuele eigendomsrechten die rusten op, vervat zijn in of voortvloeien uit het geleverde, in het bijzonder maar niet beperkt tot de verveelvoudigings- en openbaarmakingsrechten, te gebruiken voor eigen marketingdoeleinden in de meest brede zin des woords, onder welk gebruik wordt begrepen alle wijze van weergave via alle exploitatievormen en distributiemedia. 9.2. Intellectuele eigendomsrechten op materialen en hulpmiddelen die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld of die door Opdrachtgever voor rekening van Opdrachtnemer daarvoor zijn aangeschaft of vervaardigd, rusten bij Opdrachtgever of haar licentiegevers. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en haar personeel voor aanspraken van Derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden.
 10. AANSPRAKELIJKHEID 10.1. Indien Opdrachtgever niet aan de in deze Voorwaarden en/of in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de Tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever is bovendien gehouden tot vergoeding van de als gevolg daarvan door Opdrachtnemer, haar personeel of andere door Opdrachtnemer bij uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden geleden directe en indirecte schade, tenzij Opdrachtgever bewijst dat die schade in belangrijke mate het gevolg is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer, haar personeel of andere door Opdrachtnemer bij uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 11. AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER 11.1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor zaak- en letselschade van Opdrachtgever of haar personeel, voor zover deze schade is ontstaan bij de uitvoering van de Overeenkomst en het gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. 11.2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ongeacht de grondslag en in alle gevallen primair beperkt tot hetgeen door haar aansprakelijkheidsverzekeraar te dier zake is uitgekeerd en subsidiair - indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet uitkeert - beperkt tot maximaal het bedrag van de door Opdrachtnemer reeds gefactureerde Tarieven over de voorgaande 6 maanden, met een maximum van € 2.500,00.

11.3. In afwijking van het hiervoor bepaalde is Opdrachtnemer tot geen enkele schadevergoeding gehouden indien: c) de schade bedrijfs- of gevolgschade betreft; d) de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtgever of anderen die in opdracht van Opdrachtgever voor hem werken; e) de schade, van welke aard ook, ontstaan is doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorden te zijn. f) Opdrachtgever of anderen die in opdracht voor hem werken is afgeweken van het door Opdrachtnemer geadviseerde wijze van werken, alsmede indien de Overeenkomst uitsluitend periodieke controle van buitenaf omvat; g) Opdrachtnemer niet binnen 10 dagen nadat Opdrachtgever met de aansprakelijkheid veroorzakende gebeurtenis bekend raakte of redelijkerwijs bekend kon raken, schriftelijk door Opdrachtgever voor de schade aansprakelijk is gesteld; h) sinds de gedraging van Opdrachtnemer die tot de schade heeft geleid 12 maanden zijn verstreken; i) de schade is gedekt door een door Opdrachtgever gesloten verzekering. 11.4. Toepasselijkheid van artikel 7:406 lid 2 BW wordt hierbij uitgesloten. 11.5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, ontstaan in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze aanspraken zouden zijn uitgesloten indien Opdrachtnemer zich tegenover die Derden op deze Voorwaarden zou kunnen beroepen. 11.6. Indien Opdrachtgever door Derden wordt aangesproken ter zake van schade ontstaan in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en waarvoor Opdrachtgever respectievelijk de derde mogelijkerwijs Opdrachtnemer (mede) aansprakelijk zal stellen, dan zal Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvan binnen 8 dagen Schriftelijk in kennis stellen en met deze derde geen minnelijke regeling treffen dan in overleg met Opdrachtnemer, één en ander op straffe van verval van de aanspraken van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer. 12. BEDRIJFSAANPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 12.1. Opdrachtnemer zal gedurende de duur van de Overeenkomst een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten en daarvoor steeds tijdig de premies voldoen, die in voldoende mate dekking biedt tegen schade die kan ontstaan bij of als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst. Deze verzekering dient een dekking van € 1.250.000,- per gebeurtenis per jaar te hebben. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek de polisvoorwaarden van de afgesloten verzekering aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. 13. OVERMACHT 13.1. Indien Partijen door overmacht tijdelijk niet in staat zijn de Overeenkomst uit te voeren, zijn zij bevoegd de uitvoering voor de duur van de overmacht veroorzakende situatie geheel of ten dele op te schorten zonder dat Partijen gehouden zijn tot schadevergoeding. 13.2. Indien deze periode van overmacht langer dan 45 kalenderdagen voortduurt of zodra vast staat dat de overmachtssituatie langer dan 45 kalenderdagen zal duren, kunnen Partijen de Overeenkomst (gedeeltelijk) Schriftelijk ontbinden zonder dat Partijen tot schadevergoeding gehouden zijn. 14. EINDE OVEREENKOMST 14.1. Opdrachtnemer kan de Overeenkomst naar haar keuze (gedeeltelijk) Schriftelijk zonder rechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang beëindigen of haar betalingsverplichtingen opschorten, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding, in het geval van: a) een tekortkoming door Opdrachtgever in de nakoming van (één van) haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst; b) (een aanvraag tot) surseance van betaling of faillietverklaring van Opdrachtgever; c) ondercuratelestelling of onder bewindstelling van Opdrachtgever; d) verkoop, verpanding of beëindiging van de onderneming van Opdrachtgever; e) intrekking van vergunningen van Opdrachtgever die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn; f) beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Opdrachtgever; g) zodanige zakelijke geschillen ontstaan dat samenwerking tussen partijen ernstig verstoord is geraakt en deze geschillen binnen 2 dagen na het ontstaan hiervan niet zijn opgelost. 14.2. In geval van tussentijdse beëindiging op grond van dit artikel, geldt het navolgende: a) De tot aan het moment van tussentijdse beëindiging door Opdrachtnemer gewerkte uren worden door Opdrachtgever conform het Tarief vergoed, indien deze conform de bepalingen van de Overeenkomst zijn en/of worden gefactureerd. b) Alle vorderingen die Opdrachtnemer op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn; c) Opdrachtgever kan aan een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding ontlenen. 15. ANTI-RONSELBEDING 15.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer gedurende de Overeenkomst en tot een periode van 1 jaar daarna, een bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken werknemer, opdrachtnemer (inclusief ZZP-ers) van Opdrachtnemer direct of indirect in dienst te nemen, dan wel direct of indirect een opdracht uit te laten voeren. 15.2. Bij overtreding van één van de verplichtingen van dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, opeisbare boete van € 25.000,- per overtreding en € 10.000,- per dag dat die overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer haar werkelijke schade te vorderen waarbij de boete geacht wordt niet in deze schade te zijn begrepen. 16. DERDEN EN OVERDRACHT 16.1. Het is Opdrachtgever verboden haar rechten uit de Overeenkomst zonder toestemming van Opdrachtnemer over te dragen aan derden, welk verbod goederenrechtelijke werking heeft.

16.2. Opdrachtgever stemt met het aangaan van de Overeenkomst op voorhand in met een overdracht van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst door Opdrachtnemer aan derden. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer hierbij een volmacht om in haar naam alle benodigde (rechts)handelingen te verrichten ter uitvoering van de overdracht. 17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 17.1. De Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten en/of andere rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Uitsluitend de rechter te Rotterdam is bevoegd in eerste aanleg kennis te nemen van de daaruit voortvloeiende geschillen.